Przewodnik po IP Box: cz. 1 – czym jest i kto może skorzystać?

#innovation patent box

ip box, czym jest, kto może skorzystać

Innowacyjna ulga podatkowa IP Box przyciąga coraz większą uwagę przedsiębiorców. W tym artykule, który stanowi pierwszą część serii poświęconej IP Box, dowiesz się m.in., czym dokładnie jest to zagadnienie, oraz kto kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Zacznijmy od podstaw!

 

Czym jest IP Box? 

Pojęcie IP Box, znane również jako Innovation Patent Box, to ulga podatkowa skierowana do podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i pozwala skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% wobec dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przepisy o IP Box zostały wprowadzone zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Mają one stanowić kolejny etap wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców, po uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R). 

 

Co rozumieć przez „kwalifikowane prawo własności intelektualnej”?

Pojęcie „kwalifikowane prawo własności intelektualnej” (ang. qualified intellectual property) zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT.

W myśl tego przepisu: 

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

 

Katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty. Oznacza to, że z preferencji mogą skorzystać jedynie te rodzaje praw, które zostały wymienione w ustawie powyżej.

 

Kto może skorzystać z ulgi IP Box? 

Z preferencyjnego podatku dochodowego w wysokości 5% (dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, do których należą: 

 

 • podatnicy objęci podatkiem PIT:
  – jednoosobowe działalności gospodarcze,
  – wspólnicy spółki cywilnej,
  – wspólnicy spółki jawnej,
  – wspólnicy spółki partnerskiej,
  – wspólnicy spółki komandytowej,
  – przedsiębiorstwa w spadku; 

 

 • podatnicy objęci podatkiem CIT:
  – osoby prawne,
  – spółki kapitałowe w organizacji,
  – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi wyjątkami),
  – spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  – podatkowe grupy kapitałowe,
  – spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

 

Z preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP Box nie mogą jednak skorzystać podatnicy: 

 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
 • mający dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby kwalifikować się do skorzystania z ulgi?

Aby kwalifikować się do skorzystania z ulgi IP Box, przedsiębiorcy muszą spełnić pewne warunki oraz przestrzegać określonych przepisów. Obejmują więc one:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez podatnika, która musi być bezpośrednio związana z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • uzyskanie dochodu z praw własności intelektualnej, który musi podlegać opodatkowaniu w Polsce;
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (lub straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. 

 

Jaki dochód kwalifikuje się do skorzystania z ulgi IP Box?  

Z uwagi na zgodność z przepisami art. 30 ca ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 7 ustawy o CIT dochodem, który może kwalifikować się do ulgi IP Box, jest dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Podatnik osiąga go w roku podatkowym: 

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, 
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi (tzw. dochód wbudowany), 
 • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, sądowym lub arbitrażu. 

W celu ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własność intelektualnej, uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi (dochodu wbudowanego), podatnik jest obowiązany stosować zasady cen transferowych. 

 

Ewidencja IP Box – warunek konieczny do skorzystania z ulgi

Jednym z warunków do skorzystania z opodatkowania stawką 5% jest właściwe prowadzenie ewidencji. Co więcej, może być ona też przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. Ewidencja zgodnie z treścią wydanych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej powinna być prowadzona systematycznie i na bieżąco, dlatego nie może być sporządzana po czasie jedynie dla potrzeb deklaracji rocznej. Dodatkowo, kiedy podatnik osiąga dochody z kilku praw, musi prowadzić dla każdego z nich osobną ewidencję. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

kolejnym artykule na temat IP Box pokazaliśmy, jak powinna wyglądać przykładowa ewidencja. 

 

W jakim okresie można stosować ulgę IP Box? 

Podatnik ma możliwość stosowania preferencji IP Box przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji (ekspektatywa uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej), podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację. 

 

Kiedy zapłacę mniejsze zaliczki na podatek dochodowy z tytułu korzystania z ulgi IP Box?

Skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku 5% możliwe jest dopiero po zakończeniu roku obrotowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie mają więc możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Osiągając dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ciągu roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych, tj. według stawki podstawowej 9% lub 19% ustawy o CIT, bądź zgodnie z ustawą o PIT według stawki 18% i 32% (zasady ogólne) lub 19% (podatek liniowy). 

 

Podsumowanie  

Podsumowując, warto podkreślić, że preferencja podatkowa w postaci ulgi IP Box jest interesującym i zachęcającym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Ta ulga może nie tylko wspierać innowacyjnośćrozwój technologiczny firm, ale także przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. 

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz jakiekolwiek wątpliwości lub zastanawiasz się, czy taka ulga jest na pewno dla Ciebie, umów się z nami na konsultację. W trakcie spotkania dowiesz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi podatkowej IP Box. 

 

Artykuł przygotowała:

Justyna Tomaszewska – specjalista ds. księgowości uproszczonej i ksiąg handlowych w Counthink

 

_________________________________________

Przejdź do następnego artykułu: Przewodnik po IP Box: cz. 2 – ewidencja oraz aktualne orzecznictwa

Sprawdź tutaj, czym zajmuje się nasze biuro rachunkowe.