Czym jest spółka z o.o.? Najważniejsze informacje

#spółka z o.o.

czym jest spolka zoo informacje, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest spółka z o.o. i jakimi cechami się charakteryzuje?

W świecie biznesu istnieją różne formy prowadzenia działalności. Są to m.in.: działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółki handlowe. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.). To prawdziwy power move dla osób, które chcą kontrolować losy swojej firmy, poprzez jasny podział udziałów oraz ograniczoną odpowiedzialność. W tym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie kilka najważniejszych informacji.

 

Czym jest spółka z o.o.? Najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to handlowa spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną. Może być założona przez jednego, bądź kilku przedsiębiorców. Zezwala na uczestnictwo zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca rezydencji. Warto jednak podkreślić, że wykluczone jest zawiązanie jej wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Decydując się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy muszą uwzględnić konieczność wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wartość wynosi 5 tysięcy złotych. Więcej informacji na ten temat w dalszej części artykułu.

 

Rejestracja spółki z o.o. – etapy powstania

Powstawanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje cztery kluczowe etapy.

  1. Podpisanie umowy spółki, definiującej zasady współpracy między założycielami. Następnie wspólnicy wnoszą swoje wkłady, formując kapitał zakładowy.
  2. Ustanowienie zarządu oraz, gdy wymaga tego umowa, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
  3. Rejestracja elektroniczna poprzez Portal Rejestrów Sądowych lub Portal S24, jeśli korzysta się z gotowego wzorca umowy, lub u notariusza poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.
  4. Po rejestracji, należy zgłosić dodatkowe dane w Urzędzie Skarbowym. Są to informacje takie jak: numery rachunków bankowych, adresy prowadzenia działalności, czy też inne, szczegółowe dane kontaktowe, które nie są wymagane podczas procesu rejestracji spółki. Spółka zobowiązana jest uzupełnić te informacje po rozpoczęciu działalności na formularzu NIP-8 w terminie 21 dni od daty rejestracji w KRS. Jeżeli spółka zatrudnia pracowników, termin na złożenie NIP-8 skraca się do 7 dni.

Każdy z tych etapów jest obowiązkowym elementem i nie może zostać pominięty.

 

Umowa spółki z o.o.

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od formalnego podpisania umowy spółki. Umowa może być zawarta w formie aktu notarialnego albo oparta na wzorcu dostępnym w systemie S24.  Umowa spółki z o.o. musi zawierać kluczowe informacje, takie jak nazwa i siedziba spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, podział udziałów pomiędzy wspólnikami, liczba i wartość nominalna udziałów oraz okres trwania spółki. Podpisanie umowy oznacza formalne utworzenie spółki w fazie organizacyjnej. Spółka w organizacji może już prowadzić działalność gospodarczą.

 

Określenie kapitału zakładowego

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie Anny i Jana, którzy postanowili założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Anna i Jan ustalili, że kapitał zakładowy będzie wynosił 5 000,00 zł i zostanie pokryty środkami pieniężnymi poprzez wpłatę do kasy spółki. Każdy z udziałowców wniesie po 2 500,00 zł wkładu, a więc każdy z nich otrzyma po 50 udziałów w spółce. Przypomnijmy, że wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż50,00 zł.

W tym przypadku, Anna i Jan zdecydowali na pokrycie wkładu formą pieniężną. Wkładem może być również forma niepieniężna, którą stanowi aktywa, taka jak np. maszyny, czy też nieruchomości. Należy pamiętać o przeniesieniu własności tych aktywów na firmę.

 

Co z rejestracją w ZUS?

W przypadku zatrudniania w spółce pracowników w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS. Służy do tego druk ZPA. Należy go złożyć w ZUS w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z pierwszym pracownikiem.

Warto zauważyć, że na wspólniku, który jest jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. (a więc posiada 100% udziałów), ciążą dodatkowe obowiązki. Otóż wspólnik, który nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń obowiązany jest opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a także do zapłaty składki zdrowotnej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZFA w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki. Wpłaty dokonuje na własny numer rachunku w ZUS.

 

Podatki i księgowość

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT. Jest to podatek, który spółka płaci od swoich dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jego stawka (w zależności od wielkości podmiotu) wynosi 9% lub 19%.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Na zakończenie każdego roku obrotowego, spółka z o.o. musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to można poddać badaniu przez biegłego rewidenta, szczególnie jeśli spółka spełnia określone warunki. Są to m.in.: średnioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób, suma aktywów przekraczająca 2 500 000 euro lub przychody netto przekraczające 5 000 000 euro w danym roku obrotowym.

Nie musisz o tym wszystkim pamiętać. Wystarczy, że skorzystasz z naszych usług księgowych – gdzie zapewniamy kompleksowe usługi prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zachęcamy też do zapoznania się z naszymi usługami doradztwa podatkowego w celu rozwiązania wszelkich problemów w tym zakresie.

 

Podział zysków w spółce z o.o.

Przy nabyciu udziałów w spółce i wniesieniu wkładów, wspólnicy uzyskują prawo do uczestnictwa w zyskach przedsiębiorstwa. Prawo to obejmuje udział w zyskach, które wynikają z rocznego sprawozdania finansowego. Dzieli się je zgodnie z uchwałą podjętą podczas zgromadzenia wspólników. Zysk dzieli się proporcjonalnie do udziałów, chyba że umowa stanowi inaczej.

Do podziału między wspólników przeznacza się czysty zysk, czyli kwotę pozostającą po odliczeniu podatków obciążających zysk (zysk netto) wykazaną w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Decyzję o podziale zysku podejmuje zgromadzenie wspólników. W trakcie posiedzenia, wspólnicy podejmują uchwałę. Decydują, czy zyski wypracowane w danym roku obrotowym mają być reinwestowane w rozwój spółki, czy też przeznaczone na wypłaty dla wspólników.

Wypłacona na rzecz wspólników dywidenda podlega opodatkowaniu 19% ryczałtowym podatkiem.

 

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki oznacza, że partnerzy przestają dążyć do wspólnego celu, jakim było prowadzenie działalności gospodarczej. Wraz z podjęciem decyzji o zakończeniu działalności spółki, wspólnicy muszą podjąć uchwałę o rozwiązanie spółki.

 

Dowiedz się i zapamiętaj więcej!

1.Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna, ale konieczne jest dodanie określenia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W praktyce dozwolone jest również stosowanie skrótu „sp. z o.o.”, czy „spółka z o.o.„.

2. Każdy przedsiębiorca otrzymuje swój NIP (numer identyfikacji podatkowej) oraz REGON (numer w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego) automatycznie w momencie rejestracji spółki w KRS. Dane o nadaniu NIP mogą być przekazane do KRS w ciągu 3 dni od momentu rejestracji.

3. Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całością majątku, a wspólnicy są odpowiedzialni jedynie do wysokości swoich wkładów. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie, ale mogą uniknąć odpowiedzialności przez zgłoszenie upadłości. 

 

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

hello@counthink.com
+48 530 267 629

Autor wpisu:
Counthink